Our next shipping day is Monday, November 30, 2020Rasbora